"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Thứ sáu, 21 Tháng 9, 2018 - 01:52

Lịch học Tổng hợp hệ VLVH Lớp Luật dân sự khóa 2 (điều chỉnh ngày 06/10/2017), Quý IV/2017 và Quý I/2018