"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Thứ sáu, 21 Tháng 6, 2019 - 00:27

Lịch học tập Phần: Tình hình và nhiệm vụ địa phương, Lớp TCLLCT-HC ngành Điện lực và Viễn thông, từ ngày 01/12 đến 28/12/2018