"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Chủ nhật, 12 Tháng 7, 2020 - 03:42

Lịch học tập Phần: Tình hình và nhiệm vụ địa phương, Lớp TCLLCT-HC Khối Doanh nghiệp năm 2018, từ ngày 23/8 đến 13/9/2019