"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Thứ sáu, 18 Tháng 10, 2019 - 18:29

Lịch học tập Phần: Tình hình và nhiệm vụ địa phương, Lớp TCLLCT-HC Khối Doanh nghiệp năm 2018, từ ngày 23/8 đến 13/9/2019

Danh sách lớp: 

Trung cấp LLCT-HC Khối DN 2018

Năm học: 

2019

Danh sách môn học: 

Tình hình nhiệm vụ địa phương...

Lịch học tập Phần: Tình hình và nhiệm vụ địa phương, Lớp TCLLCT-HC Khối Doanh nghiệp năm 2018, từ ngày 23/8 đến 13/9/2019

Tải tập tin đính kèm: 

Tin khác