"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Thứ tư, 21 Tháng 8, 2019 - 18:53

Lịch học tập Phần: Tình hình và nhiệm vụ địa phương, Lớp TCLLCT-HC Khối Doanh nghiệp năm 2018, từ ngày 23/8 đến 13/9/2019