"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Thứ tư, 1 Tháng 4, 2020 - 11:34

Lịch học tập Phần: Tình hình và nhiệm vụ địa phương, Lớp TCLLCT-HC GD25, từ ngày 17/9 đến 27/9/2019

Danh sách lớp: 

Trung cấp LLCT-HC GD25

Năm học: 

2019

Danh sách môn học: 

Tình hình nhiệm vụ địa phương...

Lịch học tập Phần: Tình hình và nhiệm vụ địa phương, Lớp TCLLCT-HC GD25, từ ngày 17/9 đến 27/9/2019

Tải tập tin đính kèm: 

Tin khác