"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Thứ sáu, 15 Tháng 11, 2019 - 23:37

Lịch học tập Phần: Tình hình và nhiệm vụ địa phương, Lớp TCLLCT-HC GD25, từ ngày 17/9 đến 27/9/2019