"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Thứ bảy, 11 Tháng 7, 2020 - 01:46

Lịch học tập Phần: Tình hình và nhiệm vụ địa phương, Lớp TCLLCT-HC GD25, từ ngày 17/9 đến 27/9/2019