"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Thứ tư, 20 Tháng 3, 2019 - 06:38

Lịch học tập Phần: Tình hình và nhiệm vụ địa phương, Lớp TCLLCT-HC GD24, từ ngày 16/01 đến 24/01/2019