"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Thứ hai, 6 Tháng 4, 2020 - 10:17

Lịch học tập Phần: Tình hình và nhiệm vụ địa phương, Lớp TCLLCT-HC C40, từ ngày 23/3 đến ngày 30/3/2020

Danh sách lớp: 

Trung cấp LLCT-HC C40

Năm học: 

2020

Danh sách môn học: 

Tình hình nhiệm vụ địa phương...

Lịch học tập Phần: Tình hình và nhiệm vụ địa phương, Lớp TCLLCT-HC C40, từ ngày 23/3 đến ngày 30/3/2020

Tải tập tin đính kèm: 

Tin khác