"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Thứ bảy, 30 Tháng 5, 2020 - 17:58

Lịch học tập Phần: Tình hình và nhiệm vụ địa phương, Lớp TCLLCT-HC C38, từ ngày 05/6 đến 14/6/2019