"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Thứ hai, 26 Tháng 8, 2019 - 16:27

Lịch học tập Phần: Tình hình và nhiệm vụ địa phương, Lớp TCLLCT-HC C38, từ ngày 05/6 đến 14/6/2019