"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Thứ tư, 26 Tháng 6, 2019 - 07:17

Lịch học tập Phần: Tình hình và nhiệm vụ địa phương, Lớp TCLLCT-HC C38, từ ngày 05/6 đến 14/6/2019