"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Thứ ba, 18 Tháng 12, 2018 - 18:52

Lịch học tập Phần: Tình hình và nhiệm vụ địa phương, Lớp TC LLCT-HC huyện Bình Đại, từ 22/5 đến 01/6/2018