"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Thứ năm, 18 Tháng 10, 2018 - 23:17

Lịch học tập Phần: Tình hình và nhiệm vụ địa phương, Lớp TC LLCT-HC GD23, từ 15/8 đến 27/8/2018