"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Thứ sáu, 17 Tháng 8, 2018 - 03:24

Lịch học tập Phần: Tình hình và nhiệm vụ địa phương, Lớp TC LLCT-HC GD22, từ 04/6 đến 14/6/2018