"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Thứ năm, 19 Tháng 4, 2018 - 17:06

Lịch học tập Phần: Tình hình và nhiệm vụ địa phương, Lớp TC LLCT-HC GD21, từ 08/01 đến 18/01/2018