"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Thứ tư, 15 Tháng 8, 2018 - 19:42

Lịch học tập Phần: Tình hình và nhiệm vụ địa phương, Lớp TC LLCT-HC GD20, từ 04/12 đến 14/12/2017