"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Thứ tư, 19 Tháng 6, 2019 - 20:07

Lịch học tập Phần: Tình hình và nhiệm vụ địa phương, Lớp TC LLCT-HC C36, từ 20/9 đến 02/10/2018