"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Thứ tư, 24 Tháng 4, 2019 - 01:29

Lịch học tập Phần: Tình hình và nhiệm vụ địa phương, Lớp TC LLCT-HC C35, từ 01/10 đến 10/10/2018