"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Thứ bảy, 28 Tháng 3, 2020 - 17:56

Lịch học tập Phần: Những vấn đề cơ bản về Quản lý Hành chính nhà nước, Lớp TC LLCT-HC huyện Mỏ Cày Bắc, từ 17/12 đến 28/12/2018

Danh sách lớp: 

Trung cấp LLCT-HC huyện MCB

Năm học: 

2018

Danh sách môn học: 

Những vấn đề cơ bản về Quản lý Hành chính

 Những vấn đề cơ bản về Quản lý Hành chính nhà nước, Lớp TC LLCT-HC huyện Mỏ Cày Bắc, từ 17/12 đến 28/12/2018

Tải tập tin đính kèm: 

Tin khác