"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Thứ ba, 18 Tháng 12, 2018 - 18:17

Lịch học tập Phần: Những vấn đề cơ bản về Quản lý Hành chính nhà nước, Lớp TC LLCT-HC huyện Ba Tri, từ 02/5 đến 16/5/2018

Danh sách lớp: 

Trung cấp LLCT-HC huyện Ba Tri

Năm học: 

2018

Danh sách môn học: 

Những vấn đề cơ bản về Quản lý Hành chính

Lịch học tập Phần: Những vấn đề cơ bản về Quản lý Hành chính nhà nước, Lớp TC LLCT-HC huyện Ba Tri, từ 02/5 đến 16/5/2018

Tải tập tin đính kèm: 

Tin khác