"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Thứ tư, 17 Tháng 10, 2018 - 13:14

Lịch học tập Phần: Những vấn đề cơ bản về Quản lý Hành chính nhà nước, Lớp TC LLCT-HC huyện Bình Đại, từ 17/10 đến 31/10/2017

Danh sách lớp: 

Trung cấp LLCT-HC huyện Bình Đại

Năm học: 

2017

Danh sách môn học: 

Những vấn đề cơ bản về Quản lý Hành chính

Lịch học tập Phần: Những vấn đề cơ bản về Quản lý Hành chính nhà nước, Lớp TC LLCT-HC huyện Bình Đại, từ 17/10 đến 31/10/2017

Tải tập tin đính kèm: 

Tin khác