"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Thứ tư, 21 Tháng 3, 2018 - 04:08

Lịch học tập Phần: Những vấn đề cơ bản về Quản lý Hành chính nhà nước, Lớp TC LLCT-HC C36, từ 09/4 đến 24/4/2018