"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Chủ nhật, 22 Tháng 4, 2018 - 13:20

Lịch học tập Phần: Những vấn đề cơ bản về Quản lý Hành chính nhà nước, Lớp TC LLCT-HC C35, từ 01/3 đến 14/3/2018

Danh sách lớp: 

Trung cấp LLCT-HC C35

Năm học: 

2018

Danh sách môn học: 

Những vấn đề cơ bản về Quản lý Hành chính

Lịch học tập Phần: Những vấn đề cơ bản về Quản lý Hành chính nhà nước, Lớp TC LLCT-HC C35, từ 01/3 đến 14/3/2018

Tải tập tin đính kèm: 

Tin khác