"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Thứ năm, 13 Tháng 12, 2018 - 06:51

Lịch học tập Phần: Những vấn đề cơ bản về Quản lý Hành chính nhà nước, Lớp TC LLCT-HC C34, từ 21/8 đến 31/8/2018

Danh sách lớp: 

Trung cấp LLCT-HC C34

Năm học: 

2018

Danh sách môn học: 

Những vấn đề cơ bản về Quản lý Hành chính

Lịch học tập Phần: Những vấn đề cơ bản về Quản lý Hành chính nhà nước, Lớp TC LLCT-HC C34, từ 21/8 đến 31/8/2018

Tải tập tin đính kèm: 

Tin khác