"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Thứ hai, 13 Tháng 7, 2020 - 21:51

Lịch học tập Phần: Những vấn đề cơ bản về HTCT, Nhà nước và pháp luật XHCN, Lớp TCLLCT-HC GD27, từ ngày 04/11 đến 21/11/2019

Danh sách lớp: 

Trung cấp LLCT-HC GD27

Năm học: 

2019

Danh sách môn học: 

Những vấn đề cơ bản về Hệ thống chính trị...

Lịch học tập Phần: Những vấn đề cơ bản về HTCT, Nhà nước và pháp luật XHCN, Lớp TCLLCT-HC GD27, từ ngày 04/11 đến 21/11/2019

Tải tập tin đính kèm: 

Tin khác