"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Thứ tư, 12 Tháng 12, 2018 - 23:49

Lịch học tập Phần: Những vấn đề cơ bản về HTC, Nhà nước và pháp luật XHCN, Lớp TC LLCT-HC huyện Mỏ Cày Bắc, từ 19/11 đến 30/11/2018

Danh sách lớp: 

Trung cấp LLCT-HC huyện MCB

Năm học: 

2018

Danh sách môn học: 

Những vấn đề cơ bản về Hệ thống chính trị...

Những vấn đề cơ bản về HTC, Nhà nước và pháp luật XHCN, Lớp TC LLCT-HC huyện Mỏ Cày Bắc, từ 19/11 đến 30/11/2018

Tải tập tin đính kèm: 

Tin khác