"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Chủ nhật, 23 Tháng 9, 2018 - 13:54

Lịch học tập Phần: Những vấn đề cơ bản về HTC, Nhà nước và Pháp luật XHCN, Lớp TC LLCT-HC huyện Ba Tri, từ 04/4 đến 16/4/2018

Danh sách lớp: 

Trung cấp LLCT-HC huyện Ba Tri

Năm học: 

2018

Danh sách môn học: 

Những vấn đề cơ bản về Hệ thống chính trị...

Lịch học tập Phần: Những vấn đề cơ bản về HTC, Nhà nước và Pháp luật XHCN, Lớp TC LLCT-HC huyện Ba Tri, từ 04/4 đến 16/4/2018

Tải tập tin đính kèm: 

Tin khác