"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Thứ tư, 20 Tháng 2, 2019 - 19:00

Lịch học tập Phần: Những vấn đề cơ bản về ĐCS và LSĐ CSVN, Lớp TCLLCT-HC ngành Thi hành án dân sự và thành phố Bến Tre, từ ngày 16/02 đến 15/03/2019