"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Thứ ba, 18 Tháng 12, 2018 - 18:18

Lịch học tập Phần: Những vấn đề cơ bản về ĐCS và LSĐ CSVN, Lớp TCLLCT-HC Khối doanh nghiệp năm 2018, từ ngày 22/12/2018 đến 25/01/2019

Danh sách lớp: 

Trung cấp LLCT-HC Khối DN 2018

Năm học: 

2018

Danh sách môn học: 

Những vấn đề cơ bản về ĐCS và Lịch sử Đảng CSVN

Lịch học tập Phần: Những vấn đề cơ bản về ĐCS và LSĐ CSVN, Lớp TCLLCT-HC Khối doanh nghiệp năm 2018, từ ngày 22/12/2018 đến 25/01/2019

Tải tập tin đính kèm: 

Tin khác