"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Thứ tư, 1 Tháng 4, 2020 - 10:57

Lịch học tập Phần: Những vấn đề cơ bản về ĐCS và LSĐ CSVN, Lớp TCLLCT-HC C42, từ ngày 03/9 đến 17/9/2019

Danh sách lớp: 

Trung cấp LLCT-HC C42

Năm học: 

2019

Danh sách môn học: 

Những vấn đề cơ bản về ĐCS và Lịch sử Đảng CSVN

Lịch học tập Phần: Những vấn đề cơ bản về ĐCS và LSĐ CSVN, Lớp TCLLCT-HC C42, từ ngày 03/9 đến 17/9/2019

Tải tập tin đính kèm: 

Tin khác