"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Thứ bảy, 11 Tháng 7, 2020 - 01:13

Lịch học tập Phần: Những vấn đề cơ bản về ĐCS và LSĐ CSVN, Lớp TCLLCT-HC C42, từ ngày 03/9 đến 17/9/2019