"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Thứ tư, 19 Tháng 6, 2019 - 20:35

Lịch học tập Phần: Những vấn đề cơ bản về ĐCS và LSĐ CSVN, Lớp TCLLCT-HC C39, từ ngày 18/12 đến 31/12/2018