"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Thứ hai, 6 Tháng 4, 2020 - 07:53

Lịch học tập Phần: Những vấn đề cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh, Lớp TCLLCT-HC C44, từ ngày 09/3 đến ngày 17/3/2020

Danh sách lớp: 

Trung cấp LLCT-HC C44

Năm học: 

2020

Danh sách môn học: 

Những vấn đề cơ bản của tư tưởng HCM

Lịch học tập Phần: Những vấn đề cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh, Lớp TCLLCT-HC C44, từ ngày 09/3 đến ngày 17/3/2020

Tải tập tin đính kèm: 

Tin khác