"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Thứ sáu, 21 Tháng 6, 2019 - 00:27

Lịch học tập Phần: Những vấn đề cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh, Lớp TC LLCT-HC huyện Giồng Trôm, từ ngày 27/8 đến 05/9/2018

Danh sách lớp: 

Trung cấp LLCT-HC huyện Giồng Trôm

Năm học: 

2018

Danh sách môn học: 

Những vấn đề cơ bản của tư tưởng HCM

Lịch học tập Phần: Những vấn đề cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh, Lớp TC LLCT-HC huyện Giồng Trôm, từ ngày 27/8 đến 05/9/2018

Tải tập tin đính kèm: 

Tin khác