"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Thứ hai, 20 Tháng 11, 2017 - 02:32

Lịch học tập Phần: Những vấn đề cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh, Lớp TC LLCT-HC huyện Ba Tri, từ ngày 05/10 đến 13/10/2017

Danh sách lớp: 

Trung cấp LLCT-HC huyện Ba Tri

Năm học: 

2017

Danh sách môn học: 

Những vấn đề cơ bản của tư tưởng HCM

Lịch học tập Phần: Những vấn đề cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh, Lớp TC LLCT-HC huyện Ba Tri, từ ngày 05/10 đến 13/10/2017

Tải tập tin đính kèm: 

Tin khác