"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Thứ bảy, 28 Tháng 3, 2020 - 19:27

Lịch học tập Phần: Những vấn đề cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh, Lớp TC LLCT-HC GD25, từ ngày 23/10 đến 30/10/2018

Danh sách lớp: 

Trung cấp LLCT-HC GD25

Năm học: 

2018

Danh sách môn học: 

Những vấn đề cơ bản của tư tưởng HCM

Lịch học tập Phần: Những vấn đề cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh, Lớp TC LLCT-HC GD25, từ ngày 23/10 đến 30/10/2018

Tải tập tin đính kèm: 

Tin khác