"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Thứ hai, 6 Tháng 4, 2020 - 09:54

Lịch học tập Phần: Những vấn đề cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin, Lớp TCLLCT-HC ngành Tài nguyên và môi trường, từ ngày 05/3 đến ngày 07/5/2020

Danh sách lớp: 

Trung cấp LLCT-HC ngành TN-MT 2020

Năm học: 

2020

Danh sách môn học: 

Những vấn đề cơ bản về Chủ nghĩa Mác-Lênin

Lịch học tập Phần: Những vấn đề cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin, Lớp TCLLCT-HC ngành Tài nguyên và môi trường, từ ngày 05/3 đến ngày 07/5/2020

Tải tập tin đính kèm: 

Tin khác