"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Thứ tư, 14 Tháng 11, 2018 - 06:02

Lịch học tập Phần: Những vấn đề cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin, Lớp TC LLCT-HC Khối doanh nghiệp năm 2018, từ ngày 13/10 đến 14/12/2018