Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 62 năm Ngày Bến Tre Đồng khởi (17/01/1960-17/01/2022)!

Thứ ba, 18 Tháng 1, 2022 - 21:10

Lịch học tập Phần: Những vấn đề cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin, Lớp TC LLCT-HC A35, từ ngày 01/6 đến 02/7/2021