"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Thứ năm, 2 Tháng 4, 2020 - 00:43

Lịch học tập Phần: Những vấn đề cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin (Đợt 2), Lớp TC LLCT-HC C39, từ 21/11 đến 30/11/2018

Danh sách lớp: 

Trung cấp LLCT-HC C39

Năm học: 

2018

Danh sách môn học: 

Những vấn đề cơ bản về Chủ nghĩa Mác-Lênin

Những vấn đề cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin (Đợt 2), Lớp TC LLCT-HC C39, từ 21/11 đến 30/11/2018

Tải tập tin đính kèm: 

Tin khác