"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Thứ sáu, 20 Tháng 7, 2018 - 15:52

Lịch học tập Phần: Những vấn đề cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin (Đợt 2), Lớp TC LLCT-HC C34, từ 17/10 đến 27/10/2017