"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Thứ năm, 18 Tháng 10, 2018 - 08:31

Lịch học tập Phần: Những vấn đề cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin (Đợt 1), Lớp TC LLCT-HC C36, từ 11/10 đến 23/10/2017

Danh sách lớp: 

Trung cấp LLCT-HC C36

Năm học: 

2017

Danh sách môn học: 

Những vấn đề cơ bản về Chủ nghĩa Mác-Lênin

Lịch học tập Phần: Những vấn đề cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin (Đợt 1), Lớp TC LLCT-HC C36, từ 11/10 đến 23/10/2017

Tải tập tin đính kèm: 

Tin khác