"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Thứ năm, 13 Tháng 12, 2018 - 00:20

Lịch học tập Phần: Nghiệp vụ công tác MTTQ và Đoàn thể nhân dân ở cơ sở, Lớp TC LLCT-HC huyện Bình Đại, từ 17/4 đến 24/4/2018

Danh sách lớp: 

Trung cấp LLCT-HC huyện Bình Đại

Năm học: 

2018

Danh sách môn học: 

Nghiệp vụ công tác đoàn thể...

Lịch học tập Phần: Nghiệp vụ công tác MTTQ và Đoàn thể nhân dân ở cơ sở, Lớp TC LLCT-HC huyện Bình Đại, từ 17/4 đến 24/4/2018

Tải tập tin đính kèm: 

Tin khác