"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Thứ năm, 18 Tháng 7, 2019 - 04:06

Lịch học tập Phần: Nghiệp vụ công tác đảng ở cơ sở, Lớp TCLLCT-HC ngành Thi hành án dân sự và TPBT, từ ngày 29/6 đến 09/8/2019