"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Thứ tư, 17 Tháng 10, 2018 - 10:24

Lịch học tập Phần: Nghiệp vụ công tác đảng ở cơ sở, Lớp TC LLCT-HC huyện Ba Tri, từ 07/9 đến ngày 18/9/2018