"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Thứ sáu, 23 Tháng 2, 2018 - 05:30

Lịch học tập Phần: Nghiệp vụ công tác đảng ở cơ sở, Lớp TC LLCT-HC huyện Bình Đại, từ 20/3 đến 30/3/2018