"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Thứ bảy, 20 Tháng 1, 2018 - 20:35

Lịch học tập Phần: Nghiệp công tác MTTQ và Đoàn thể nhân dân, Lớp TC LLCT-HC B23, từ 04/10 đến 11/10/2017