"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Thứ hai, 26 Tháng 8, 2019 - 17:05

Lịch học tập Phần: Đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước Việt Nam về các lĩnh vực của đời sống xã hội (Đợt 1), Lớp TCLLCT-HC huyện Mỏ Cày Bắc, từ ngày 20/02 đến 04/3/2019

Danh sách lớp: 

Trung cấp LLCT-HC huyện MCB

Năm học: 

2019

Danh sách môn học: 

Đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước..

Lịch học tập Phần: Đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước Việt Nam về các lĩnh vực của đời sống xã hội (Đợt 1), Lớp TCLLCT-HC huyện Mỏ Cày Bắc, từ ngày 20/02 đến 04/3/2019

Tải tập tin đính kèm: 

Tin khác