"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Thứ tư, 17 Tháng 10, 2018 - 13:11

Lịch học tập Phần: Đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước Việt Nam về các lĩnh của đời sống xã hội (đợt 1), Lớp TC LLCT-HC huyện Bình Đại, từ 22/11 đến 04/12/2017

Danh sách lớp: 

Trung cấp LLCT-HC huyện Bình Đại

Năm học: 

2017

Danh sách môn học: 

Đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước..

Lịch học tập Phần: Đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước Việt Nam về các lĩnh  của đời sống xã hội (đợt 1), Lớp TC LLCT-HC huyện Bình Đại, từ 22/11 đến 04/12/2017

Tải tập tin đính kèm: 

Tin khác