"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Thứ năm, 18 Tháng 10, 2018 - 23:17

Lịch học tập môn: Triết học Mác - Lênin, Lớp Cao cấp LLCT A62-BT, từ 19/6 đến 28/6/2018