"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Thứ tư, 17 Tháng 10, 2018 - 12:43

Lịch học tập môn: Tư tưởng Hồ Chí Minh, Lớp Cao cấp LLCT khóa 17, từ 12/10 đến 17/10/2017