"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Thứ hai, 20 Tháng 11, 2017 - 02:42

Lịch học tập môn: Quản lý kinh tế, Lớp Cao cấp LLCT khóa 16 (C16), từ 21/11 đến 29/11/2017