"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Thứ sáu, 15 Tháng 12, 2017 - 17:35

Lịch học tập môn: Nhà nước và pháp luật, Lớp Cao cấp LLCT khóa 16 (C16), từ 19-27/12/2017