"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Thứ hai, 20 Tháng 11, 2017 - 02:27

Lịch học tập môn: Lịch sử Đảng Cộng Sản Việt Nam, Lớp Cao cấp LLCT C17, từ 15/11 đến 24/11/2017