"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Thứ sáu, 22 Tháng 6, 2018 - 14:41

Lịch học tập môn: Kinh tế chính trị, Lớp Cao cấp LLCT C17, từ 14/3 đến 22/3/2018